Đối tượng tham gia và các điều kiện bảo hiểm Pijico Children Care

Đối tượng tham gia bảo hiểm Pijico Children Care là mọi công dân Việt Nam và những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi đến 15 tuổi.

Đối tượng tham gia và các điều kiện bảo hiểm Pijico Children Care

Đối tượng tham gia bảo hiểm Pijico Children Care

bao-hiem-suc-khoe-pijico

Bảo hiểm Pijico Children Care

Đối tượng tham gia bảo hiểm Pijico Children Care

Mọi công dân Việt Nam và những người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 15 tuổi (dưới đây được gọi là Người được bảo hiểm) theo điều khoản dưới đây.

Loại trừ:

  • Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư.
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Các điều kiện bảo hiểm

Điều kiện 1:

Chi phí y tế do tai nạn: Đơn bảo hiểm này có hiệu lực ngay tại ngày bắt bắt đầu bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.Trong trường hợp tai nạn xảy ra, PJICO bồi thường cho các Chi phí y tế thực tế đến mức Giới hạn Chi phí y tế của hợp đồng bảo hiểm cho mỗi thời hạn bảo hiểm.

Tổng các chi phí khám, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú tại bệnh viện, vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện hay trung tâm y tế, vận chuyển trở về nơi cư trú được chi trả theo giới hạn của điều kiện này đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều kiện 2:

Chi phí y tế điều trị nội trú do bệnh: Đơn bảo hiểm này sẽ có hiệu lực sau ngày bắt đầu bảo hiểm trong trường hợp sau đây: 30 ngày trong trường hợp bị bệnh.Trong trường hợp nằm viện hoặc phẫu thuật do bệnh, PJICO sẽ thanh toán chi phí y tế thực tế và chi phí nằm viện dựa trên những giới hạn đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tổng các chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện, vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện hay trung tâm y tế, vận chuyển trở về nơi cư trú được chi trả theo giới hạn của điều kiện này đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Ý Kiến

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.