Top 5 "Ông lớn" bảo hiểm nhân thọ đã có sự thay đổi sau 6 tháng đầu năm 2016

6 tháng đầu năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Và top 5 "Ông lớn" chiếm lĩnh thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đã có sự thay đổi.

Top 5

6 tháng đầu năm 2016 vừa qua, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.797 tỷ đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.623 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 7.177 tỷ đồng tăng 33,42% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới: Vị trí số 1 vẫn là Bảo Việt Nhân thọ với 21,75% thị phần, vị trí số 2 vẫn là Prudential với 18,8% thị phần, và vị trí số 3 vẫn thuộc về Manulife với 13,87% thị phần. So với kết quả Quý I, vị trí số 4 và 5 đã có sự thay đổi:  Dai-ichi từ vị trí số 5 lên vị trí số 4 (12,2%), AIA xuống vị trí số năm (11,11%),

Bên cạnh đó, PVI Sun Life (5,23%), Generali (5,14%), Chubb Life (4,66%), Hanwha Life (2,42%), Vietinbank Aviva (1,45%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

thebank_top5onglonbaohiemnhanthodacosuthaydoisau6thangdaunam2016min_1475034682

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016

=>> Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016
Về các nghiệp vụ bảo hiểm:  bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó:

  • Bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,98%
  • Bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 40,68%
  • Bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,36%
  • Bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,91%
  • Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,07% và 

So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 41,82%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 26,54%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm, số 1 là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 279.780 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,54%), tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ năm 2015, thứ 2 là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với 256.054 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,01%), tăng trưởng 33,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Còn nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 129.330 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 19,2%), giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015, các nghiệp vụ còn lại (hưu trí, trả tiền định kỳ, sinh kỳ và trọn đời) là 8.420 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 1,25%), tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản phẩm bảo hiểm hưu trí tăng trưởng trên 100% về số lượng hợp đồng khai thác mới.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.964.885 hợp đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 21.173,71 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,63%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 39,95%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,7%, Prudential 25,6%, Manulife 12,3%, Dai-ichi 9,8%, AIA 9,4%, Chubb Life 4%, PVI Sunlife 2,6%, Generali 2,3%, Hanwha Life 2%, Prévoir 1,1%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.


Ý Kiến

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.