Top 5 "Ông lớn" bảo hiểm nhân thọ đã có sự thay đổi sau 6 tháng đầu năm 2016

6 tháng đầu năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Và top 5 "Ông lớn" chiếm lĩnh thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đã có sự thay đổi.

Top 5

6 tháng đầu năm 2016 vừa qua, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.797 tỷ đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.623 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 7.177 tỷ đồng tăng 33,42% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới: Vị trí số 1 vẫn là Bảo Việt Nhân thọ với 21,75% thị phần, vị trí số 2 vẫn là Prudential với 18,8% thị phần, và vị trí số 3 vẫn thuộc về Manulife với 13,87% thị phần. So với kết quả Quý I, vị trí số 4 và 5 đã có sự thay đổi:  Dai-ichi từ vị trí số 5 lên vị trí số 4 (12,2%), AIA xuống vị trí số năm (11,11%),

Bên cạnh đó, PVI Sun Life (5,23%), Generali (5,14%), Chubb Life (4,66%), Hanwha Life (2,42%), Vietinbank Aviva (1,45%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

thebank_top5onglonbaohiemnhanthodacosuthaydoisau6thangdaunam2016min_1475034682

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016

=>> Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016
Về các nghiệp vụ bảo hiểm:  bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó:

  • Bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,98%
  • Bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 40,68%
  • Bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,36%
  • Bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,91%
  • Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,07% và 

So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 41,82%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 26,54%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm, số 1 là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 279.780 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,54%), tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ năm 2015, thứ 2 là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với 256.054 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,01%), tăng trưởng 33,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Còn nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 129.330 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 19,2%), giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015, các nghiệp vụ còn lại (hưu trí, trả tiền định kỳ, sinh kỳ và trọn đời) là 8.420 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 1,25%), tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản phẩm bảo hiểm hưu trí tăng trưởng trên 100% về số lượng hợp đồng khai thác mới.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.964.885 hợp đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 21.173,71 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,63%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 39,95%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,7%, Prudential 25,6%, Manulife 12,3%, Dai-ichi 9,8%, AIA 9,4%, Chubb Life 4%, PVI Sunlife 2,6%, Generali 2,3%, Hanwha Life 2%, Prévoir 1,1%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.