Top 3 đứng đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn là Prudential, Bảo Việt Nhân thọ và Manulife

Trong tháng 10/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential, Manulife, AIA và Dai-ichi.

Top 3 đứng đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn là Prudential, Bảo Việt Nhân thọ và Manulife

Tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ 10 tháng đầu năm như sau:

Về tình hình khai thác mới

1. Doanh thu phí khai thác:

Tổng doanh thu phí khai thác mới 10 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 10.098 tỷ đồng, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 42%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 44,41%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 3,19%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 1,63%, các nghiệp vụ còn lại như bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm tỷ trọng 0,06% và sản phẩm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,28%.

Trong tháng 10/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential, Manulife, AIA và Dai-ichi.

 thebank_imagemin_1452480148

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 10/2015

2. Về số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới:

Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 1.071.435 hợp đồng, trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (39,16%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (33,49%) và bảo hiểm tử kỳ (26,29%), các nghiệp vụ còn lại có thị phần 1,06%.

3. Chất lượng hợp đồng khai thác mới:

Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 8,57 triệu/hợp đồng, tăng 33,97% so với cùng kỳ năm 2014. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp ước đạt 10,09 triệu/hợp đồng, của một hợp đồng liên kết chung ước đạt 12,5 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,72 triệu/hợp đồng.

4. Về thị phần doanh thu phí khai thác mới:

Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác: Prudential chiếm 21,74%, Bảo Việt Nhân thọ chiếm 20,19%, tiếp đến là Manulife chiếm 12,66%, và AIA (11,35%); Dai-ichi (10,17%), PVI (6,77%), ACE (4,84%), Generali (4,75%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ như: Hanwha Life chiếm 2,4%, Prévoir chiếm 2,32%, Aviva chiếm 1,06%, các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

Về hợp đồng có hiệu lực

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.493.724 hợp đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 10 tháng năm 2015 ước đạt 29.626 tỷ đồng (tăng 34,63% so với cùng kỳ năm trước).

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 10/2015: Prudential chiếm 28,95%, Bảo Việt Nhân thọ chiếm 27,49%, Manulife chiếm 11,87%, và AIA 9,19%, Dai-ichi 9,02%, ACE 4,14%, PVI 2,47%, Hanwha Life 1,88%, Generali 1,84%, Prévoir 1,49%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.


Ý Kiến

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.