Thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015 tiếp tục gây bất ngờ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 25,6%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 34,9%, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 16,74% so với cùng kỳ năm 2014.

Thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015 tiếp tục gây bất ngờ

1. Bảo hiểm nhân thọ

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính:

Tổng doanh thu phí khai thác mới 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 7.507,96 tỷ đồng, tăng khoảng 48,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm khoảng 43,40%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm khoảng 43,38%, bảo hiểm tử kỳ chiếm 2,15%, bảo hiểm hưu trí chiếm 1,8%, các nghiệp vụ còn lại (trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ) chỉ chiếm khoảng 0,09% và sản phẩm bổ trợ chiếm 9,18%.

Trong tháng 8/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential, Manulife, Daiichi và AIA.

Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt khoảng 838.472 hợp đồng, trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 38,44%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 32,06% và bảo hiểm tử kỳ chiếm 28,28%, các nghiệp vụ còn lại có thị phần 1,22%.

Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 8,53 triệu/hợp đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp đạt khoảng 10,14 triệu/hợp đồng, của một hợp đồng liên kết chung đạt khoảng 12,43 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ đạt khoảng 0,7 triệu/hợp đồng.

Về thị phần doanh thu khai thác mới: Dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác vẫn là Prudential (20,64%), thứ 2 là Bảo Việt Nhân thọ (20,37%), tiếp đến là Manulife (12,74%), AIA (11,97%); Dai-ichi (10,2%),PVI (6,24%), Generali (4,79%), ACE (4,74%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ hơn như Prevoir (2,54%), Hanwha Life (2,49%), Aviva (1,43%), các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

>> Cái nhìn tổng quan toàn thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm

thi-truong-bao-hiem-8-thang-dau-nam-2015-tiep-tuc-gay-bat-ngo

Thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm 2015 tiếp tục gây bất ngờ

Về hợp đồng có hiệu lực

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) đạt 5.357.219 hợp đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 8 tháng đầu năm 2015 ước đạt 22.608,06 tỷ đồng tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 5/2015 như sau: Prudential 28,89%, Bảo Việt Nhân thọ 27,95%, Manulife 11,77%, AIA 9,36%, Dai-ichi 8,79%, ACE 4,09%, PVI 2,2%, Hanwha Life 1,84%, Generali 1,74%, Prevoir 1,56%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

2. Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 8 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 20.725 tỷ đồng, tăng 16,74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt khoảng 4.612 tỷ đồng, tăng 8,93% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 22,26% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu đạt khoảng 3.661 tỷ đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 17,66% thị phần.

Tiếp đến Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu đạt khoảng 1.747 tỷ đồng, tăng 1,59% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 8,43% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu đạt khoảng 1.503 tỷ đồng, tăng 54,38% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 7,25% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu đạt khoảng 1.390 tỷ đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 6,71% thị phần.

thi-truong-bao-hiem-8-thang-dau-nam-2015

Thị trường bảo hiểm

Ngoài các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái như VASS (750 tỷ đồng, tăng 4,76 lần), ACE (136 tỷ đồng, tăng 2,99 lần), VBI (275tỷ đồng, tăng 2,05 lần), Phú Hưng (33 tỷ đồng, tăng 89,05%), BHV (98 tỷ đồng, tăng 65,80%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2014 là AAA (166 tỷ đồng, giảm 52,00%), VNI (218 tỷ đồng, giảm 14,76%), GIC (353 tỷ đồng, giảm 5,24%), Liberty (330 tỷ đồng, giảm 1,53%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (6.249 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,16%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.447 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,46%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (4.129 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,92%), bảo hiểm cháy nổ (1.915 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,24%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.525 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,36%).

3. Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 8 tháng đầu năm đạt khoảng 9.070 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 43,76%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm ngoái (36,15%).

Có 18/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 9 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Fubon (148,96%), Cathay (126,89%), MSIG (108,91%), BVTM (88,81%), UIC (70,30%), Phú Hưng (60,61%), PVI (56,41%), Liberty (55,39%), GIC (51,31%).

4. Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 8 tháng đầu năm nay ước khoảng 4.293,5 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp ước là 2.592 tỷ đồng (tăng 28,3%) và phí tái bảo hiểm thu xếp ước là 1.701 tỷ đồng (giảm 24,4%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 8 tháng đầu năm nay ước khoảng 356 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.


Ý Kiến

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.